MISIONEROS DE LOS SAGRADOS CORAZONES. PUBLICACIONES

 

Autor

Título

Temática

Páginas

Colección

Editorial

Impresión

Fecha

Amengual Batle, Josep

LAS FUENTES DEL CULTO A LOS SS. CORAZONES EN EL P. JOAQUÍN ROSSELLÓ I FERRÀ

 

 E

39 (255 x 200)

 

 

Ciclostil,   Roma

1965

Amengual Batle, Josep

 INFLUXOS DEL PASSAT ("Lectures Mallorquines", Vol. 1)

 

 H

 39 a 45 (240 x 170)

 

 

Gràfiques Minerva, Palma,

1970

Amengual Batle, Josep

LA ATRACCION DEL PADRE Y LA FE EN CRISTO  (Excerpta ex dissertatione ad Lauream in FacultateTheologiae Pontificiae Universitatis Gregorianae)

 

 TP

168 (230 x 160)

 

Mensajero

      La Editorial Vizcaína Bilbao

1973

Amengual Batle, Josep

LA EXEGESIS DE Jn 6, 44-45 EN EL PERIODO DE LAS  CONTROVERSIAS PELAGIANA Y SEMIPELAGIANA

 

 TP

41 a 61 (225 x 150)

Teología Deusto - Temas bíblicos en la historia, n  2

Mensajero

 Bilbao,

1973

Amengual Batle, Josep

FE Y GRACIA EN LA EXEGESIS PATRISTICA GRIEGA DE Jn 6, 44-45. "Exégesis y Teología"

 

 TP

 127 a 273 (220 x 150)

Teología Deusto

Universidad de Deusto, Mensajero

Aldecoa, Burgos Bilbao,

1975

Amengual Batle, Josep

UNA PROVÍNCIA ECLESIÀSTICA BALEÀRICA DINS UNA CONFERÈNCIA EPISCOPAL DELS PAÏSOS CATALANS

 

 99 a 108 (200 x 135)

Qüestions de vida cristiana, 84

Publicacions de l'Abadia de Montserrat

Barcelona

1976

Amengual Batle, Josep

LA LLENGUA DEL POBLE DINS ELS SÍNODES MALLORQUINS DELS SEGLES XVI-VII. "Llengua i Literatura a Mallorca"

 

 H

  1 a 26 (230 x 160)

Randa, 6

Curial

C.G. Creacions Gràfiques,  Barcelona

1977

Amengual Batle, Josep

ELS CATECISMES POPULARS DE MALLORCA. D'UN  INSTRUMENT PASTORAL A MITJÀ DE CONTROL CULTURAL. Encontre de ciències humanes i socials dels Països Catalans

 

 HC

 117 a 123 (230 x 160)

Mayurqa. Miscel·lània d'Estudis Humanístics, 18. Gener-Desembre, 1978-1979

Universitat de Palma de Mallorca. Facultat de Filosofia i Lletres

 

1978

Amengual Batle, Josep

NOVES FONTS PER A LA HISTÒRIA DE LES BALEARS DINS EL BAIX IMPERI

 

 H

 90 a 111 (240 x 170)

Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, núm. 830-831T. XXXVII, a o XCV, 1979

 

Palma

1979

Amengual Batle, Josep

ENSAYO DE UN ENCUADRAMIENTO HISTORICO DE LA FUNDACION DE LA CONGREGACIÓN DE MISIONEROS DE LOS SS. CORAZONES

 

 E

Páginas:  76 (210 x 151)

Nuestra Regla de Vida, Comentarios y Estudios (Separata)

M.SS.CC.

 Multicopia                                                 

1981

Amengual Batle, Josep

UN PREMATUR TESTIMONI DE LA POLÈMICA ANTIJUEVA: LA CIRCULAR DE SEVER DE MENORCA (417)

 

 H

7 (275 x 215)

Revista LLUC, NÚM. 694 (Separata)

 

Ciutat de Mallorca,

1981

Amengual Batle, Josep

CORRESPONSABILITAT A L'ESGLÉSIA. II -PERSPECTIVA HISTÒRICA

 

 H

3 a 11 (210 x 155)

 Assemblea diocessana - 81, La Porciúncula 10.X.81

 

Mallorca

1981

Amengual Batle, Josep

ASPECTES CULTURALS I RELACIONS MARÍTIMES DE LES BALEARS DURANT EL BAIX IMPERI

 

 H

s/p (205 x 155)

Estudis històrics menorquins

Edicions Nura

Menorca

1982

Amengual Batle, Josep

EL MONESTIR DE SANTA MARIA DE LA REAL

 

 H

30 (220 X 160)(De la Pág. 23 a 30, versión castellana)

 

 

 Taller Gràfic Ramon, Ciutat de Mallorca,

1982

Amengual Batle, Josep

CARTA DEL OBISPO SEVERO (En colaboración con Gabriel Seguí Vidal)

 

 H

 349 A 376 (280 X 220)

 Geografía e historia de Menorca, fasc. 55 y 56

 

Menorca

1983

Amengual Batle, Josep

PAU MORA, LORENZO ANDRINAL. "Diplomatari del Monestir de Santa Maria de La Real de Mallorca, I (Recensión)

 

 H

 310 a 311

Archivium Historiae Pontificiae, Nº 21

Pontificia Universitas Gregoriana. Facultas Historiae Ecclesiasticae, Roma

Roma

1983

Amengual Batle, Josep

L'ESGLÉSIA DE TARRAGONA AL COMENÇAMENT DEL SEGLE V, SEGONS LA CORRESPONDÈNCIA DE CONSENTIUS A SANT AGUSTÍ

 

 H

Páginas:  5 a 17 (125 x 165)

Randa, 16: Demografia, literatura i societat. (Separata)

 

Barcelona,

1984

Amengual Batle, Josep

CATECISMES EN CATALÀ  IMPRESOS A LES BALEARS

 

 HC

 81 a 90

 Els escriptors balears i la seva producció en català

 Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear.

Limpergraf, Barcelona

1985

Amengual Batle, Josep

REVISIÓ A PARTIR DEL PROJECTE D'ESGLÉSIA DEL VATICÀ II              

 

 TPas

17 a 34 (240 x 160)

Comunicació, Rev. del CETEM (Jul. Ag. 1985) núm 39. (Separata)

 

Palma

1985

Amengual Batle, Josep

POBLE - ESGLÉSIA LOCAL. VINT ANYS DE POSTCONCILI A MALLORCA

 

 TPas

Páginas:  277 (210 x 135)

Lucus, 1

Publicacions del Santuari de Lluc

 Imp. Molinos.                                       Inca,

1985

Amengual Batle, Josep

LAS BALEARES BIZANTINAS, LUGAR DE DESTIERRO?

 

 H

Páginas:  79 a 89 (215 x 145)

 Relaciones inéditas entre España y Grecia. (Separata)

 Instituto cultural español Reina Bofia

Atenas

1986

Amengual Batle, Josep

ORIGENS DEL CRISTIANISME A LES BALEARS I EL SEU DESENVOLUPAMENT FINS A L'ÈPOCA MUSULMANA

 

 H

 38 (215 X 155)

 

Universitat de les Illes Balears, Facultat de Filosofia i Lletres

Palma

1986

Amengual Batle, Josep

CONSENCI. CORRESPONDÈNCIA AMB SANT AGUSTÍ, VOL I (Text revisat, traducció i notes per Josep Amengual i Batle, Pvre.)

 

 HP

138 (220 x 140)

 

 Fundació Bernat Metge

 Tipografia Empòrium S.A.              Barcelona,

1987

Amengual Batle, Josep

D. ANTONIO ROIG I REXART, PIONERO DE LA CARIDAD Y DE LA EVANGELIZACION, FUNDADOR DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD

 

 HB

Páginas:  155 (190 x 130)

 

Hermanas de la Caridad

Palma

1987

Amengual Batle, Josep

LES ILLES ORIENTALS D'AL-ANDALUS. FONTS LLATINES DELS SS. VIII-IX

 

 H

 21 a 29 (240 x 170)

V Jornades d'Estudis històrics locals

Institut d'Estudis Baleàrics

Palma

1987

Amengual Batle, Josep

SAN AGUSTIN, TEOLOGO NORTEAFRICANO, MAESTRO EN LA BALEARICA Y EN LA TARRACONENSE

 

 HP

483 a 500 (240 x 165)

 Studia Ephemeridis Augustinianum, 24 (Separata)

Institutum Patristicum Augustinianum

Roma

1987

Amengual Batle, Josep

ANCHIETA, José de, S.J. (Recensión en colaboración con O. Stegmüller)

 

 HB

137 a 138 (250 x 180)

Marienlexikon

Institutum Marianum Regensburg E.V.

 Eos Verlag Erzabtei St. Ottilien

1988

Amengual Batle, Josep

CATEQUESI A MALLORCA: TEXTOS, PERSONES I MÈTODES

 

 C

 8 a 10 (285 x 200)

Catequesi. Butlletí del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i Balears

Secretariat interdiocessà de Catequesi

 Gràfiques DIAC                       Vic,

1988

Amengual Batle, Josep

EL CONVENI ENTRE EL BISBE GUISLABERT  DE BARCELONA I 'ALÍ JUJAHID DE DÈNIA (1075. UN DOCUMENT INCOMPLET?)

 

 H

17 a 51 (240 x 160)

 Set segles i mig de germanor. Esglésies de Mallorca i del Principat, 1238-1988

 Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca. n. 5

Barcelona - Ciutat de Mallorca,

1988

Amengual Batle, Josep

ELS CATECISMES DELS JESUÏTES A MALLORCA. INICIS DE LA IMPREMTA GUASP, 5 DE MARÇ 1576

 

 HC

4 (270 x 195)

 Estudis Baleàrics, Vol. 29-30 / 88 (Separata)

 

 

1988

Amengual Batle, Josep

ESGLÉSIA LOCAL I ESGLÉSIA PARTICULAR - UNA PARÀFRASI ALS TEXTOS DEL CONCILI VATICÀ II

 

 T

135 a 177 (235 x 165)

Revista catalana de Teologia

Facultat de Teologia de Catalunya

 Barcelona,

1988

Amengual Batle, Josep

PLANTEJAMENT DEL BISBE JOSEP MIRALLES I SBERT CONTRA LA INSTRUMENTALITZACIÓ DE LA LLENGUA A TRAVÉS DE L'ENSENYAMENT DEL CATECISME

 

 HC

67 a 77 (240 x 170)

 Comunicació, Rev. del CETEM (maig-agost 1988) núm. 56-57 (Separata)

 

                                          Palma,

1988

Amengual Batle, Josep

L'ARRELAMENT DELS RELIGIOSOS A LES BALEARS I PITIÜSES (Assemblea, Lluc, 13-05-89)

 

 HE

211 a 230 (215 x 155)

 Butlletí Oficial del Bisbat de Mallorca, Any CXXIX / 7-8,

 

 Palma,

1989

Amengual Batle, Josep

EL PRESENT HISTÒRIC I ELS SEUS PRECEDENTS

 

11 a 18 (235 x 160)

Quaderns Blanquerna, núm. 2

 Conselleria de Cultura d'Educació i Esports. Govern Balear.

 Ciutat de Mallorca,

1990

Amengual Batle, Josep

LA IGLESIA NACIDA DEL COSTADO ABIERTO DE CRISTO. ("Contemplar al que traspasaron", Teología y praxis desde el corazón)

 

 TE

119 a 148 (215 x 135)

Centenario

 Misioneros de los Sdos. Corazones, Delegación del Caribe.

 Amigo del Hogar,                    Santo Domingo,

1990

Amengual Batle, Josep

LES AGREGACIONS DE LES CASES DE LA CARITAT I  ALTRES INTERVENCIONS DELS BISBES CERVERA I CAMPINS

 

 H

61 a 72 (245 x 165)

Comunicació, Revista del CETEM, núm. 68, 1990

 

 Palma,

1990

Amengual Batle, Josep

L'ESGLÉSIA, COMUNIÓ EN LA SOLIDARITAT, PROMOTORA DE SOLIDARITAT

 

 T

 35 a 47 (245 x 165)

Comunicació, Revista del CETEM, núm. 66, 1990

 

  Palma,

1990

Amengual Batle, Josep

EL P. MUNAR COM A HISTORIADOR LOCAL

 

 HB

 13 a 19 (300 x 210)

Es Saig, Rev. d'Algaida

O.C.B. Algaida

 Apóstol y Civilizador                                       Petra,

1990

Amengual Batle, Josep

NOVA DOCUMENTACIÓ SOBRE LA IMPOSICIÓ DEL CASTELLÀ A L'ENSENYAMENT DEL CATECISME A LA SEU DE MALLORCA, MAIG 1773-GENER 1779

 

 HC

187 a 211 (240 x 170)

Fontes rerum balearium, 1

 

Gràfiques Miramar, Palma,

1990

Amengual Batle, Josep

CONSENCI. CORRESPONDÈNCIA AMB SANT AGUSTÍ. Vol. II. (Text revisat, traducció i notes per Josep Amengual i Batle, M.SS.CC.)

 

 HP

178 (220 x 140)

 Escriptors cristians

Fundació Bernat Metge

Tipografia Empòrium, S.A., Barcelona

1991

Amengual Batle, Josep

ELS ORIGENS DEL CRISTIANISME A LES BALEARS.  Vol. 1.

 

 H

 535 (240 x 180)

 Els treballs i els dies, núm. 38

Editorial Moll

Gràfiques Miramar,  Palma,

1991

Amengual Batle, Josep

LLENGUA I CATECISME DE MALLORCA: ENTRE LA  PASTORAL I LA POLÍTICA

 

 HC

269 (240 X 170)

 

 Institut d'Estudis Baleàrics. Conselleria de Cultura, Educació i Esports

Gràfiques Mallorca, Palma,

1992

Amengual Batle, Josep

VESTIGIOS HELENIZANTES EN LA CIRCULAR DE SEVERO DE MENORCA (418) Y TRADUCCON DE ESTA CIRCULAR. "Homenaje a Juan Nadal"

 

 H

 233 a 276 (210 x 150)

 Asociación hispano-helénica. Anuario de 1989

 

 Atenas,

1992

Amengual Batle, Josep

VESTIGIS D'EDILÍCIA A LES CARTES DE CONSENCI I SEVER

 

 H

 489 a 499 (290 x 205)

 III Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica, Maó, 1988

 

Barcelona,

1992

Amengual Batle, Josep

ELS ORIGENS DEL CRISTIANISME A LES BALEARS.  Vol. 2

 

 H

 300 (240 x 180)

Els treballs i els dies, núm. 37

 Editorial Moll

Gràfiques Miramar,  Palma,

1992

Amengual Batle, Josep

ESCRITS DELS BISBES CATALANS DEL PRIMER MIL·LENI

 

 H

272 (195 x 130)

Clàssics del cristianisme, núm. 27

Edicions Proa

Barcelona,

1992

Amengual Batle, Josep

MUNAR I OLIVER, GASPAR (Nota biográfica)

BH

1 (p. 543)

 Marienlexikon

 Institutum Marianum Regensburg E.V.

Eos Verlag Erzabtei, St. Ottilien,

1992

Amengual Batle, Josep

L'ESGLÉSIA COM A POBLE DE DÉU. Notes d'Eclesiologia (Hi ha una recensió del P. Evangelista Vilanova a "Qüestinos de Vida Cristiana", núm. 171)

 

 T

410 (210 x 135)

 Lucus, 5

Publicacions del Santuari de Lluc

Imprenta Molinos, Inca,

1993

Amengual Batle, Josep

PRESENTACIÓ DEL CATECISME DE L'ESGLÉSIA CATÒLICA I LA SEVA ECLESIOLOGIA

 

 T

 7 a 20 (240 x 170)

Comunicació, Revista del CETEM, núm. 75, 1993. (Separata)

 

 Palma,

1993

Amengual Batle, Josep

LA TEOLOGIA I LES ESTRUCTURES ECLESIÀSTIQUES A LA TARRACONENSE, SEGONS LA CORRESPONDÈNCIA DE CONSENTIUS AMB SANT AGUSTÍ

 

 HT

40 a 60 (220 x 155)

 I Congrés d'Història de l'Església Catalana des dels orígens fins ara

 

 Solsona,

1993

Amengual Batle, Josep

LES ILLES A LES FONTS CLÀSSIQUES, de C. Blanes, A. Font, A. Mª Rosselló. (Recensió)

 

 H

1

Arxiu de Textos Catalans Antics, 12

 

Barcelona,

1993

Amengual Batle, Josep

PRECISIONS A LA RECENSIÓ PUBLICADA EN AQUESTES PÀGINES DE ATCA (1992)

 

454 a 456 (230 X 165)

Arxiu de Textos Catalans Antics, 12

 

Barcelona,

1993

Amengual Batle, Josep

PRESENTACIÓ del Catàleg de llibres escrits per preveres diocesans, 1962-1992.

 

 H

17 (222 x 160)

 V Convocatòria Certamen "Bisbe Campins". Publicacions del CETEM, Núm. 19

 

Gràfiques Xisco, Palma,

1993

Amengual Batle, Josep

REPTES D'EUROPA VISTS A TRAVÉS DE MN. ALCOVER

 

16 (220 x 160)

Papers de Sa Torre, núm. 34. Aplecs de Cultura i Ciències Socials

Ajuntament de Manacor, Patronat de l'Escola Municipal de

Manacor,

1994

Amengual Batle, Josep

RESTAURACIÓ POLÍTICA I RESTAURACIÓ RELIGIOSA  A MALLORCA A FINALS DEL SEGLE XX. (En col·laboració amb Pere Fullana)

 

 H

7 a 26 (240 x 170)

 

 

Palma,

1994

Amengual Batle, Josep

COLUMNA Y ANTORCHA DE LA IGLESIA DE MALLORCA. JOAQUIM ROSSELLÓ I FERRÀ. FUNDADOR DE LA CONGREGACON DE MISIONEROS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARIA (1833-1909)

 

 BH

LXVI + 483 (200 x 210)

 

 Misioneros Sdos. Corazones. Francisco Silvela, 50, 4, A.

Madrid,

1996

Amengual Batle, Josep

GUIA PARA VISITAR LOS SANTUARIOS MARIANOS DE  BALEARES. (Menorca: Mn. Josep Sastre Portella)

 

 RpH

1 a 170 (210 x 160)

Maria en los pueblos de España

Encuentro

Madrid,

1997

Amengual Batle, Josep

JOAQUIM ROSSELLO I FERRÀ. UN MISIONERO CON CORAZON (En colaboración con Manuel Soler Palà)

 

 BH

 296 (185 x 110)

 B.A.C.

Biblioteca de Autores Cristianos

 Madrid,

1997

Amengual Batle, Josep

TERMINOLOGIA TRINITÀRIA DE CONSENCI (415-420) D'UN AUTODIDACTA INTEGRISTA. "Estudis en honor del Professor Dr. Evangelista Vilanova"

 

 HT

303 a 309 (220 x 155)

Fe i Teologia en la història - Fac. Teol. Catalunya

Publicacions de l'Abadia de Montserrat,

 

1997

Amengual Batle, Josep

TRETS CARISMÀTICS HERETATS DEL P. MIQUEL FERRER I BAUÇÀ (20.11.1770-06.01.1857) DE L'ORDE DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT I FUNDADOR DE LA CONGREGACIÓ DE TERCIÀRIES TRINITÀRIES (1810) (Homilia)

 

 EH

Páginas:  19 (210 x 150)

 

 

 Mallorca,

1997

Amengual Batle, Josep

MANIFESTACIONES DEL  MONACATO BALEAR Y TARRACONENSE SEGÚN LA CORRESPONDENCIA ENTRE SAN AGUSTIN Y CONSENCIO (415-420) ("Il monachesimo occidentale dalle origini alla Regula Magistri". XXVI Incontro di studiosi dell'antichitá cristiana, Roma, 1997

 

 H

 341 a 359 (240x170)

Studia Ephemeridis Augustinianum, 62 (Separata)

 Institutum Patristicum Augustinianum

Roma,

1998

Amengual Batle, Josep

TEÒLEGS I BISBES DE LA HISPÀNIA DELS INICIS DEL SEGLE V I SANT AGUSTÍ. El context priscil.lianista de la controvèrsia sobre l'origen de l'ànima

 

 H

73 a 107 (240 x 170)

Revista catalana de Teologia, XXIV/1,

Facultat de Teologia de Catalunya,

Barcelona,

1999

Amengual Batle, Josep

TRES CONCILIS, TRES MODELS D'ESGLÉSIA I TRES ESTILS SINODALS

 

 HT

54 (24 x 170)

BSAL, 55 (199) (Separata)

 

Gràfiques Miramar, Palma

2000

Amengual Batle, Josep

¿PARA CUANDO, EL TERCER MILENIO DEL CRISTIANISMO HISPANICO?

 

30 a 39 (210x 150)

XX Siglos

XX Siglos

Madrid,

2000

Amengual Batle, Josep

LES FONTS HISTÒRIQUES DE LES BALEARS EN TEMPS CRISTIANS FINS ALS ÀRABS

 

 H

15 a 20 (320 x 220) (Separata)

 

 Institut Menorquí d'Estudis

                                                     

   s/f

Amengual Batle, Josep

LLUC, MALLORCA ("Tres Santuaris singulars")

 

 RpH

 11 a 15 (200 x 150)

Quaderns de Pastoral, núm. 127-128. (Separata)

 

   Barcelona,

 s/f

Amengual Batle, Josep

INFORMACIONS SOBRE EL PRISCILIANISME I LA TARRACONENSE SEGONS L'EP. 11 DE CONSENCI (ANY 419)

 

 HT

319 a 338 (240 x 170)

 Pirenae 15-16 (Separata)

 

Barcelona

1979-80

Amengual Martorell, Joan

SEMINARIO Y SEMINARISTAS

 

 59 (140 x 150)

 

 Difusión

  Argentina,

1953

Amengual Martorell, Joan

BIOGRAFIA DEL P. GABRIEL MIRALLES (Fragmentaria. Transcripción del manuscrito por el P. Ricard Janer)

 

 BH

65 (210 x 145)

 

 

Informatizado, Sóller,

2000

Amengual Mayrata, Guillem

ANALOGIA LATINA

 

 Te

111 (220 x 170)

 

 

Ciclostil                                 

1936

Amengual Mayrata, Guillem

GRAMATICA LATINA

 

 Te

107 + VIII (195 x 150)

 

 

Ciclosty                     

1936

Andrinal Román, Lorenzo

DIPLOMATARI DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE LA REAL DE MALLORCA, II (1361 - 1386 Vol. I (En colaboración con Pau Mora Mulet)

 

 H

1 a 532 (240 x 170)

Diplomataris

 Fundació Noguera

 Barcelona,

1993

Andrinal Román, Lorenzo

DIPLOMATARI DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE LA REAL DE MALLORCA, II (1361 - 1386) Vol. II (En colaboración con Pau Mora Mulet)

 

 H

537 a 1076 (240 x 170)

Diplomataris

Fundació Noguera

 Barcelona,

1993

Aznárez Marco, Pedro Mª

CIEN AÑOS DE PRESENCIA MISIONERA SACRICORDIANA. Carta del Sup. Gral. en el 79 Aniv. de la muerte del P. Fundador

 

 E

56 (210 x 150)

 

 

Multicopia, Madrid,

1988

Aznárez Marco, Pedro Mª

CIEN AÑOS DE PRESENCIA MISIONERA SACRICORDIANA. Nuestra memoria penitencial

 

 E

13 (210 x 150)

 

 

Multicopia, Madrid,

1989

Aznárez Marco, Pedro Mª

CIEN AÑOS DE PRESENCIA MISIONERA SACRICORDIANA. Nuestra presencia contemplativa

 

 E

11 (210 x 150)

 

 

Multicopia, Madrid

1989

Aznárez Marco, Pedro Mª

CIEN AÑOS DE PRESENCIA MISIONERA SACRICORDIANA. Nuestra memoria misionera

 

 E

22 (210 x 150)

 

 

Multicopia, Madrid,

1990

Aznárez Marco, Pedro Mª

CIEN AÑOS DE PRESENCIA MISIONERA SACRICORDIANA. Nuestra memoria Pascual - Eucarística

 

 E

11 (210 x 150)

 

 

Multicopia, Madrid,

1990

Aznárez Marco, Pedro Mª

PRIMER CURSO DE FORMACION PERMANENTE (En colaboración con Jaume Reynés)

 

 F

44 (220 x 160)

Cuadernos Muraho, nº 6

 

Multicopia

1990

Ballester Vives, Ramon

COMPETENTE SOCORRO PARA LA IGLESIA LOCAL: Característica dominante en la espiritualidad y desarrollo de la Congregación de MM. De los Sagrados Corazones de Jesús y de María. (Tesis para la Licencia)

 

 E

33 (f.)

 

 

Mecanograf. Roma

1969

Ballester Vives, Ramon

LLUC PER MALLORCA ("Lectures Mallorquines")

 

 HRp

101 a 108 (235 x 170)

 

 

Gràfiques Minerva. Palma,

1979

Ballester Vives, Ramon

APROXIMACIÓ A LA SITUACIÓ PASTORAL DELS  SANTUARIS I ERMITES DE MALLORCA

 

 Pas

93 a 98 (240 x 170)

Comunicació, Revista del CETEM, núm. 27-28 (Jul.-Ag. 1983)

 

Gràfiques Miramar. Palma,

1983

Ballester Vives, Ramon

L'ACOLLIMENT A UN SANTUARI

 

 Pas

133 a 140 (240 x 170)

Comunicació, Revista del CETEM, núm. 27-28 (Jul.-Ag. 1983)

 

Gràfiques Miramar. Palma,

1983

Ballester Vives, Ramon

PETITA HISTÒRIA DELS BLAVETS DE LLUC (Il·lustracions de Pilarín Bayès)

 

 H

s/p (16) (270x 225)

Petites històries

 Mediterrània

 Aleu, SA.  Barcelona,

1993

Ballester Vives, Ramon

MIQUEL GAYÀ I SITJAR, FILL PREDILECTE DE SANT JOAN

 

 BH

14 (210 x 145)

 

 Ajuntament de Sant Joan

Tipo                                     

 

Bonafè Barceló, Francesc

CANÇONERET MALLORQUÍ DE NADAL

 

 LF

16 (160 x 110)

Opuscles nadalencs

 

Imp. SS.CC. Palma,

1952

Bonafè Barceló, Francesc

LLUC EN LA MUSA POPULAR

 

 FL

s/p (16) (151 x 115)

 

 

 Imp. Atlante. Palma,

1953

Bonafè Barceló, Francesc

FLORA DE MALLORCA I

 

 B

368 (270 x 210)

 

Editorial Moll

Gràf. Miramar. Palma,

1977

Bonafè Barceló, Francesc

FLORA DE MALLORCA II

 

 B

378 (270 x 210)

 

Editorial Moll

Gràf. Miramar. Palma,

1978

Bonafè Barceló, Francesc

FLORA DE MALLORCA III

 

 B

380 (270 x 210)

 

Editorial Moll

Gràf. Miramar. Palma,

1979

Bonafè Barceló, Francesc

FLORA DE MALLORCA IV

 

 B

444 (270 x 210)

 

 Editorial Moll

Gràf. Miramar. Palma,

1980

Bonafè Barceló, Francesc

VOLS D'ORENETES. OPERA PARVA - POEMES -ARTICLES- FOLKLORE

 

 L

344 (270 x 200)

 

 

Taller Gràfic Ramon. Palma,

1981

Bonafè Barceló, Francesc

EPILOGO (A la OBRA POÈTICA de Francesca Alcover)

 

 L

199 a 204 (165 x 120)

 

Miramar

Gràfiques Miramar, Palma

1999

Bonafè Barceló, Francesc

CANIGÓ, LEYENDA PIRENAICA DEL TIEMPO DE LA  RECONQUISTA  (Traducción del CANIGÓ de J. Verdaguer, 1886.

 

 L

127 (200 x 140)

 

 

Fotocopia del original mecanografiado

 

Carbonell Mestre, Rafael

SAPS PREGAR? Per a adolescents (En el mismo folleto hay la versión castellana)

 

 E

12 (205 x 125)

 

GOA

GOA. Palma,

1994

Carbonell Mestre, Rafael

ESPIRITUALIDAD BIBLICA

 

 EBiF

45 (200 x 150)

Cursos bíblicos

 

Multicopia

1995

Carbonell Mestre, Rafael

NACIMIENTO E INFANCIA DE JESUS

 

 BiF

156 (200 x 159)

Cursos bíblicos

 

 Multicopia.

1991-1992

Carbonell Mestre, Rafael

JESUS DE NAZARET, VIDA PUBLICA *

 

 BiF

103 (200 x 150)

Cursos bíblicos

 

Multicopia.

1992-1993

Carbonell Mestre, Rafael

JESUS DE NAZARET, VIDA PUBLICA **

 

 BiF

372 (205 x 145)

Cursos bíblicos

 

Multicopia.

1993-1994

Carbonell Mestre, Rafael

JESÚS DE NAZARET, VIDA PUBLICA ***

 

 BiF

385 (205 x 145)

Cursos bíblicos

 

Multicopia.

1994-1995

Celià Colom, Guillem

JOAQUIN ROSSELLÓ, LA ZARZA ARDIENTE (Maquetación: Ricard Janer)

 

 BE

 32 (190 x 135)

Folletos "Con Él", N  74. Folletos "Vida Nueva", N  74

Central Catequística Salesiana

Madrid,

1990

Echevarría Echecón, José Ramón

UN CAMPAMENTO POR UN MUNDO MEJOR. Un campamento colonia para la educación cristiana

 

 PasF

127 (215 x 155)

 

 

 Madrid,

1994

Fortuny Ponz, Romà

ITINERARIO HACIA EL FONDO DE LA MISERICORDIA ("Contemplar al que traspasaron" Teologia y praxis desde el corazón)

 

 E

243 a 253 (215 x 135)

Centenario

Misioneros de los Sdos. Corazones, Delegación del Caribe

Amigo del Hogar. Santo Domingo,

1990

Fortuny Ponz, Romà

UNA EXPERIÈNCIA INTEGRADORA (Exclosos... Per què? "Engrunes") (En col·laboració amb Bartomeu Bennàssar)

 

 Pas

86 (185 x 135)

Els daus. Testimoni 156

Claret

Libergraf. Barcelona,

1996

Fortuny Ponz, Romà

ELS COIXOS CAMINEN... "Engrunes" per una cultura dela no-exclusió (En col·laboració amb Juan José Genovard)

 

 Pas

215 (185x135)

Els daus. Testimoni 177

Claret

EDIM. Barcelona,

1997

Fortuny Ponz, Romà

ELS EXCLOSOS RECLAMEN ESPIRITUALITAT

 

 E

32 (215 x 150)

EIDES, 28

Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia

Barcelona,

2000

Fortuny Ponz, Romà

LOS EXCLUIDOS RECLAMAN ESPIRITUALIDAD

 

 E

32 (215 x 150)

EIDES, 28

Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia

Barcelona,

2000

Fortuny Ponz, Romà

CHIAPAS DESPRÉS DE SAMUEL RUÍZ. Testimoni de Romà Fortuny

 

 Pas

14 a 19 (270 x 210

 

Foc Nou, Núm. 315

Barcelona

2000

Gayà Bauzà, Francesc

SERVIR AL TRASPASADO EN LOS TRASPASADOS ("Contemplar al que traspasaron" Teologia y praxis desde el corazón)

 

 EB

255 a 275 (215 x 135)

Centenario

Misioneros de los Sdos. Corazones, Delegación del Caribe

 Amigo del Hogar. Santo domingo,

1990

Genovard Clar, Joan-Josep

LA COMUNIDAD COMO FORMA DE VIDA CRISTIANA ("Vida cristiana y compromiso terrestre". V Semana de Teología Universidad de Deusto)

 

 TPas

377 a 396 (225 x 150)

Biblioteca Mensajero

Mensajero

Gráficas Ellacuria. Bilbao,

1970

Genovard Clar, Joan

LOS NIÑOS HABLAN CUANDO LAS GALLINAS...

 

 F

276 (200 x 135)

 

Mundo Mejor

Puerto Rico,

1987

Genovard Clar, Joan

CONTEMPLACION DEL TRASPASADO ("Contemplar al que traspasaron". Teologia y praxis desde el corazón)

 

 E

277 a 290 (215 x 135)

Centenario

Misioneros de los Sdos, Corazones. Delegación del Caribe

 Amigo del Hogar. Santo Domingo,

1990

Genovard Clar, Joan

MODELO IDEAL DE LA DIOCESIS DE ARECIBO. PUERTO RICO. Elaborado por el pueblo de Dios. Presentado en Asamblea para su aprobación, 15.04.1996

 

 Pas

80 (295 x 210)

 

 

Multicopia. Puerto Rico,

1996

Genovard Clar, Joan

ELS COIXOS CAMINEN... "Engrunes" per una cultura de la no exclusió (En col·laboració amb Romà Fortuny)

 

 Pas

 215 (185x135)

Els daus. Testimoni 177

Claret

EDIM. Barcelona,

1997

Genovard Clar, Joan-Josep (Jaume Reynés Matas)

ETAPA DE LAS RELACIONES. MISIONEROS LAICOS DE LOS SDOS. CORAZONES (Proceso de desarrollo de un grupo apostólico) (Adaptación en colaboración M.L.SS.CC)

 

 F

68 (210 x 140)

Cuadernos Muraho, N  13

 

Santiago, R.D.,

1992

Genovard Clar, Joan-Josep (Jaume Reynés Matas)

ETAPA DEL IDEAL  (Proceso de desarrollo de un grupo apostólico) (En colaboración, M.L.SS.CC.)

 

 F

 66 (210 x 140)

Cuadernos Muraho, N  17

 

Santo Domingo, R.D.,

1993

Janer Bonafè, Ricard

LLUC. PER LA PARAULA I LA IMATGE (Ediciones en castellano, inglés, francés y alemán. 22 fotografías son originales del autor y una de Ll. Caldentey)

 

 Rp

93 (225 x 160)

 

Postales color CYP, Palma

Lito 4, SA. Barcelona,

1987

Janer Bonafè, Ricard

EVANGELI DEL DIUMENGE, CICLE C (Recull dels 54 comentaris publicats en el setmanari "Sóller")

 

 H

54

 

Sóller

Sóller,

 1994-1995

Janer Bonafè, Ricard

EVANGELI DEL DIUMENGE, CICLE B (Recull dels 53 comentaris publicats en el setmanari "Sóller")

 

 H

 

 

53

 

Sóller

Sóller,

1993-1994

Janer Bonafè, Ricard

EVANGELI I VIDA. CICLE A (Recull dels 54 comentaris publicats en el setmanari "Sóller")

 

 H

54

 

Sóller

Sóller,

1995-1996

Janer Bonafè, Ricard

EVANGELI I VIDA. CICLE B (Recull dels 54 comentaris publicats en el setmanari "Sóller")

 

 H

 

54

 

Sóller

Sóller,

1996-1997

Janer Bonafè, Ricard

EVANGELI I VIDA. CICLE C (Recull dels 54 comentaris publicats en el setmanari "Sóller")

 

 H

54

 

Sóller

Sóller,

1997-1998

Janer Bonafè, Ricard

EVANGELI I VIDA. CICLE A (Recull dels 52 comentaris publicats en el setmanari "Sóller")

 

 H

52

 

Sóller

Sóller,

1998-1999

Janer Bonafè, Ricard

EVANGELI I VIDA. CICLE B (Recull dels 53 comentaris publicats en el setmanari "Sóller")

 

 H

53

 

Sóller

Sóller,

1999-2000

Juan Mestre, Rafael

GRAMATICA LATINA

 

 Te

100 (210 x 155)

 

 

Ciclostil

1921

Juan Mestre, Rafael

TUENT - SA CALOBRA (Recopilación de una serie de artículos aparecidos en el semanario SÓLLER)

 

 H

27 (170 x 120)

 

 

Imprenta Marqués. Sóller,

1966

Juan Mestre, Rafael

CONTRIBUCION A LA HISTORIA ANTIGUA DE LLUC (Opción al Premio tercero, Prosa. Certamen literario-musical en honor de Nuestra Sra. De Lluc. Pontificia y Real Academia Bibliográfico-Mariana de Lérida

 

 H

43 (285 x 210)

 

 

Ciclostil

1971

Juan Mestre, Rafael

SON NEBOT - CASA NOVA. Acopio de datos sobre los predios de Son Nebot y Casa Nova (Escorca. (Redacción provisoria)

 

 H

26 (215 x 165)

 

Arxiu de Lluc

Ciclostil, Lluc,

1972

Juan Mestre, Rafael

MORTIG, Datos históricos sobre la alquería de Mortig

 

 H

17  (22x16)

 

Arxiu de Lluc

Ciclostil, Lluc

1972

Juan Mestre, Rafael

PARROQUIA DE SAN PEDRO DE ESCORCA. (datos para su historia)             

 

 H

33 (f.)

 

Arxiu de Lluc

Ciclostil, Lluc,

1976

Juan Mestre, Rafael

EL MAESTRO JAIME BLANQUER EN LLUC (Dibujos: Ricard Janer)

 

 HB

27 (240 x 170)

Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, T. XXXVI, año XCIV, 1978

 

Palma,

1978

Juan Mestre, Rafael

EL REVERENDO BERNARDO DURAN, FUNDADOR DEL  PATRONATO DE SANTA MARIA DE LLUC

 

 HB

21 (f.)

Hojas de Lluc, 1

 Arxiu de Lluc

Ciclostil, Lluc,

1978

Juan Mestre, Rafael

LOS SANTUARIOS DE MONTSERRAT Y DE LLUC: UNA CONFRONTACION DE ORIGENES. (En colaboración con G. Llompart)

 

 HRp

361 a 385 (240 x 170)

Studia Monastica, Vol. 19, Fasc. 2

Abadia de Montserrat

Barcelona,

1997

Juan Mestre, Rafael

GRAMATICA LATINA, II Curso

 

 Te

 83 (210 x 155)

 

 

Ciclostyl

                                         s/f

Juan Mestre, Rafael

GRAMATICA LATINA

 

 Te

60 (210 x 155)

 

 

Ciclostyl

                                        s/f

Juan Mestre, Rafael

EL BARRACAR

 

 H

16 (f.)

Hojas de Lluc, 8

Arxiu de Lluc

Ciclostyl, Lluc,

 s/f

Juan Mestre, Rafael

EL PRIORATO CONFLICTIVO DEL REVERENDO NICOLAS CASES

 

 HB

16 (f.)

Hojas de Lluc, 2

Arxiu de Lluc

Ciclostyl, Lluc,

 s/f

Juan Mestre, Rafael

ELECCIONES EN EL COLEGIO DE LLUC

 

 H

22 (f.)

Hojas de Lluc, 16

Arxiu de Lluc

Ciclostyl. Lluc,

 s/f

Juan Mestre, Rafael

ESCOLANIA DE LLUC, S.XVI

 

 H

16 (f.)

Hojas de Lluc, 12

Archiu de Lluc

Ciclostyl. Lluc,

 s/f

Juan Mestre, Rafael

ESCOLANIA DE LLUC, SS. XVII-XVIII

 

 H

16 (f.)

Hojas de Lluc, 13

Arxiu de Lluc

Ciclostyl, Lluc,

 s/f

Juan Mestre, Rafael

ESCORCA, Apuntes para la historia del municipio

 

 H

16 (f.)

Hojas de Lluc, 18

Arxiu de Lluc

Ciclostyl. Lluc,

 s/f

Juan Mestre, Rafael

ESCORCA, Apuntes para la historia del municipio

 

 H

14 (f.)

Hojas de Lluc, 21

Arxiu de Lluc

Ciclostyl. Lluc,

 s/f

Juan Mestre, Rafael

ESCORCA, Apuntes para la historia del municipio

 

 H

12 (f.)

Hojas de Lluc, 24

Arxiu de Lluc

Ciclostyl. Lluc,

 s/f

Juan Mestre, Rafael

ESCORCA, Apuntes para la historia del municipio

 

 H

13 (f.)

Hojas de Lluc, 25

Arxiu de Lluc

Ciclostyl. Lluc,

 s/f

Juan Mestre, Rafael

ESCORCA, Apuntes para la historia del municipio

 

 H

15 (f.)

Hojas de Lluc, 32

Arxiu de Lluc

Ciclostyl. Lluc,

 s/f

Juan Mestre, Rafael

LOS DONADOS (En adhesión a las publicaciones que han visto la estampación motivo del I Centenario de la Coronación Pontificia de Ntra. Sra. de Lluc)

 

 

 H

27 (f.)

Hojas de Lluc, 26

Arxiu de Lluc

Ciclostyl. Lluc,

 s/f

Juan Mestre, Rafael

LOS ORGANOS DE LLUC

 

 H

16 (f.)

Hojas de Lluc, 27

Arxiu de Lluc

Ciclostyl, Lluc,

 s/f

Juan Mestre, Rafael

MONTANYA, Apuntes para su historia

 

 H

23 (f.)

Hojas de Lluc, 17

Arxiu de Lluc

Ciclostyl. Lluc,

 s/f

Juan Mestre, Rafael

REFECCION DE LOS PRESBITEROS COLEGIALES DE LLUC EN EL SIGLO XVI

 

 H

15 (f.)

Hojas de Lluc, 6

Arxiu de Lluc

Ciclostyl, Lluc,

 s/f

Juan Mestre, Rafael

REÑIDA SUCESIÓN EN EL PRIORATO DE LLUC

 

 H

20 (f.)

Hojas de Lluc, 5

Arxiu de Lluc

Ciclostyl, Lluc,

 s/f

Juan Mestre, Rafael

VIRREYES DE MALLORCA EN LLUC

 

 H

20 (f.)

Hojas de Lluc, 28

Arxiu de Lluc

Ciclostyl, Lluc,

 s/f

Juan Mestre, Rafael

VISITA DE LOS JURADOS Y CANONIGOS AL COLEGIO DE LLUC

 

 H

9 (f.)

Hojas de Lluc, 4

Arxiu de Lluc

Ciclostyl. Lluc,

 s/f

Juan Mestre, Rafael

AL MARGEN DE UN PROCESO

 

 H

19 (f.)

Hojas de Lluc, 31

Arxiu de Lluc

Ciclostyl, Lluc,

s/f

Juan Mestre, Rafael

ASALTO Y DERRUMBE DEL PRIORATO DE LLUC

 

 H

17 (f.)

Hojas de Lluc, 3

Arxiu de Lluc

 Ciclostyl. Lluc,

s/f

Juan Mestre, Rafael

ELS PORXETS

 

 H

12 (f.)

Hojas de Lluc. 10

Arxiu de Lluc

Ciclostyl, Lluc,

s/f

Juan Mestre, Rafael

EPISTOLARIO DE MN. PEDRO VAQUER

 

 H

17 (f.)

Hojas de Lluc, 7

Arxiu de Lluc

Ciclostyl, Lluc,

s/f

Juan Mestre, Rafael

ESCOLANIA DE LLUC, 1891-1980

 

 H

19 (f.)

Hojas de Lluc, 15

Arxiu de Lluc

Ciclostyl, Lluc,

s/f

Juan Mestre, Rafael

ESCOLANIA DE LLUC, S. XIX

 

 H

12 (f)

Hojas de Lluc, 14

Arxiu de Lluc

Ciclostyl, Lluc,

s/f

Juan Mestre, Rafael

ESCORCA, Apuntes para la historia del municipio

 

 H

19 (f.)

Hojas de Lluc, 19

Arxiu de Lluc

Ciclostyl. Lluc,

s/f

Juan Mestre, Rafael

ESCORCA, Apuntes para la historia del municipio

 

 H

14 (f.)

Hojas de Lluc, 20

Arxiu de Lluc

Ciclostyl. Lluc,

s/f

Juan Mestre, Rafael

ESCORCA, Apuntes para la historia del municipio

 

 H

15 + 3 (f.)

Hojas de Lluc, 22

Arxiu de Lluc

Ciclostyl. Lluc,

s/f

Juan Mestre, Rafael

ESCORCA, Apuntes para la historia del municipio

 

 H

18 + 4 (f.)

Hojas de Lluc, 23

 Arxiu de Lluc

Ciclostyl, Lluc,

s/f

Juan Mestre, Rafael

ESCORCA, Apuntes para la historia del municipio

 

 H

21 (f.)

Hojas de Lluc, 29

Arxiu de Lluc

Ciclostyl, Lluc,

s/f

Juan Mestre, Rafael

GENTE DE MAR EN LLUC

 

 H

12 (f.)

Hojas de Lluc, 30

Arxiu de Lluc

Ciclostyl. Lluc,

s/f

Juan Mestre, Rafael

LA POSADA DE LLUC EN PALMA

 

 H

13 (f.)

Hojas de Lluc, 9

Arxiu de Lluc

Ciclostyl, Lluc,

s/f

Juan Mestre, Rafael

LA TORRE DE DEFENSA DE LLUC

 

 H

19 (f.)

Hojas de Lluc, 11

Arxiu de Lluc

Ciclostyl, Lluc,

s/f

Juan Rubí, Vicenç

EL P. MIQUEL OLLERS I FULLANA, MISSIONER DELS SAGRATS CORS (1906-1966). PINZELLADA BIOGRÀFICA

 

 B

26 (220 x 160)

 

Ajuntament de Campos

Campos,

1988

Juan Rubí, Vicenç

EL P. FRANCESC REYNÉS I SOLIVELLAS, MISSIONER DELS SAGRATS CORS (1898-1965. Pinzellada biogràfica

 

 B

26 (245 x 165)

 

Ajuntament de Mancor de La Vall

Impremta Goya

1998

March Ques, Joan Francesc

L'HEREU DE LA CORONA (2  edición, 1981)

 

 L

110 (170 x 120)

 Turmeda

J. Mascaró Pasarius

 Palma,

1976

March Ques, Joan Francesc

CONFESSIONS D'EN GORI SOLER

 

 L

209 (170 x 120)

Turmeda

J. Mascaró Pasarius

Palma,

1977

March Ques, Joan Francesc

ELS TRIOMFADORS

 

 L

192 (170 x 120)

Turmeda

 

Palma,

1978

March Ques, Joan Francesc

CABRIT I BASSA ("Lectures Mallorquines" I)

 

 H

71 a 75 (240 x 170)

 

 

Gràfiques Minerva, Palma,

1979

March Ques, Joan Francesc

JAUME EL CONQUERIDOR ("Lectures mallorquines" I)

 

 H

47 a 52 (240 x 170)

 

 

Gràfiques Minerva. Palma,

1979

March Ques, Joan Francesc

HISTÒRIA DE SANTA MARGALIDA. Vol. Primer, de la Prehistòria al segle XVI (Encol·laboració amb Ramon Rosselló Vaquer)

 

 H

234 (235 x 160)

 

Magnífic Ajuntament de Santa Margalida

Imp. Bahia. Palma,

1981

March Ques, Joan Francesc

JARDINS DE PAU

 

 L

80 (210 x 135)

 

Missioners dels SS.CC.

Impresràpit, Palma,

1982

March Ques, Joan Francesc

QUEREMOS VIVIR!!!

 

 L

159 (170 x 120)

 

 

Taller Gràfic Ramon, Palma,

1986

March Ques, Joan Francesc

ALMA GRANDE Y CORAZON DE NIÑO. El H. Juan Fullana

 

 B

86 (170 x 120)

 

Misioneros de los Sdos. Corazones

Taller Gràfic Ramon, Palma,

1990

March Ques, Joan Francesc

BRANCA D'OLIVERA

 

 L

(206 x 120)

 

 

Taller Gràfic Ramon, Palma,

1992

March Ques, Joan Francesc

CARTES D'UN MESTRE A UN AMIC. Joan Mascaró Fornés.

 

 B

87 (220 x 145)

El Tall

El Tall Editorial

Terrassa Arts Gràfiques, Palma,

1993

March Ques, Joan Francesc

JOAN MARCH ORDINAS (EN VERGA) ("2on Llibre de Lectures Mallorquines")

 

 H

161 a 167 (240 x 170)

 Sol Alt

Moll

Gràfiques Miramar, Palma,

1996

March Ques, Joan Francesc

LA SEU DE MALLORCA ("2on Llibre de Lectures Mallorquines")

 

 H

45 a 50 (240 x 170)

Sol Alt

Moll

Gràfiques Miramar, Palma,

1996

March Ques, Joan Francesc

ESTAT DE COMA

 

 L

176 (210 x 140)

El ferreret, 4

Lleonard Muntaner

Palma,

2000

Marquès Marcel, Nicolau

ESTUDIO ANALITICO DE CIERTAS "FUENTES" DE LAS DOS "REGLAS" DEL P. JOAQUIN ROSSELLÓ y del "CEREMONIAL" que ha de observarse en la admisión de los postulantes al noviciado de la Congregación de Padres Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y en el día de su profesión

 

 E

29 D. A4

 

 

Palma,

1996

Marquès Marcel, Nicolau

ROSSELLÓ, Joaquín

 

 BH

2037 a 2038

Dizionari degli Istituti di perfezione

 

 

Marquès Marcel, Nicolau

MISSIONARI DEI SACRI CUORI DE GESÚ E DI MARIA, di Randa (Spagna)

 

 HE

1471-1472

Dizionari degli Istituti di perfezione

 

 

Marquès Marcel, Nicolau

ROSSELLÓ FERRÁ, Gioacchino

 

 HB

1170 a 1172

Bibliotheca Sanctorum, Primo Appendice

 

Città Nuova Editrice, Roma,

1987

Mascaró Crespí, Miquel

CELEBREMOS NUESTRA FE

 

 Pas

Páginas:  60 (210 x 140)

Colección:     Cuadernos Muraho, N  16

 

 

s/f

Mascaró Crespí, Miquel

CELEBREMOS NUESTROS SIMBOLOS (En colaboración con Jaume Reynés)

 

 Pas

59 (220 x 160)

Cuadernos Muraho, nº 7

 

Multicopia Mallorca,

1991

Mateu Mateu, Guillem

BASES BIOLOGICAS DE LA MICROPALEONTOLOGIA MARINA Y SUS APLICACIONES TECNICAS Y SANITARIAS. Discurso leído en el acto de su recepción académica

 

 Bio

44 (240 x 170)

 

Real Academia de Medicina y Cirugía de Palma de Mallorca

Imp. Colón, Inca,

1982

Mateu Mateu, Guillem

MICROPALEONTOLOGIA SEDIMENTARIA DEL CARIBE

 

 Bio

125 (265 x 190)

 

Comissió de les Illes Balears per a la Commemoració del Vè centenari del descobriment d'Amèrica

Gràfiques Miramar, Palma,

1991

Mateu Mateu, Guillem

CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LOS RAMINIFEROS VIVIENTES. Estudio sistemático y bioecológico de los foraminíferos vivientes del litoral catalano-balear

 

Bio

18 (240 x 165)

 

Universidad de Barcelona

Barcelona,

1996

Matheu Caimari, Bartomeu

DEGOTISSOS. Poemes

 

 L

119 (215 x 155)

 

Comissió de Cultura i Educació. Consell Insular de Mallorca

Print Edicions. Palma,

1993

Matheu Caimari, Bartomeu

LLUC - LLUCMAJOR, GERMANOR AMOROSIDA

 

 L

55 (215 x 145)

Papers de L'Allapassa, 6

Edicions de l'Ajuntament de Llucmajor

Llucmajor,

1994

Mora Mulet, Pau

DIPLOMATARI DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE LA REAL DE MALLORCA, I (1232-1360) (En colaboración con Lorenzo Andrinal)

 

 H

705 (240 x 170)

 

 

Impremta monàstica, Abadia de Poblet,

1982

Mora Mulet, Pau

DIPLOMATARI DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE LA REAL DE MALLORCA, II (1361 - 1386) Vol. II (En colaboración con Lorenzo Andrinal)

 

 H

537 a 1076 (240 x 170)

Diplomataris

Fundació Noguera

Barcelona,

1993

Mora Mulet, Pau

DIPLOMATARI DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE LA REAL DE MALLORCA, II (1361 - 1386) Vol. I (En colaboración con Lorenzo Andrinal)

 

 H

1 a 532 (240 x 170)

Diplomataris

Fundació Noguera

Barcelona,

1993

Munar Oliver, Gaspar

HISTÒRIA DE PORRERES, Vol. Segon. (Des del segle XVII fins al XX)

 

 H

364 (240x170)

 

Ajuntament de Porreres, Consell General Interinsular, Caixa d'Estalvis i Caixa de Pensions

Gràfiques Miramar, Palma

1979

Munar Oliver, Gaspar (En col·laboració: Rosselló Vaquer, Ramon)

HISTÒRIA DE PORRERES, Vol. Primer (Des dels temps prehistòrics fins al segle XVI)

 

 H

223+ índex (240x170)

 

Ajuntament de Porreres - Institut d'Estudis Baleàrics de la Diputació Provincial de Balears

Gràfiques Miramar, Palma

1977

Munar Oliver, Gaspar

MONOGRAFIA HISTORICA DE LA IGLESIA DE PINA

 

 H

59 (210 x 170)

Certamen del Seminario diocesano de Mallorca, 1917

 

Fotocopia del manuscrito

1917

Munar Oliver, Gaspar

SERMON PRONUNCIADO POR EL P. GASPAR MUNAR EN LA FIESTA CONMEMORATIVA DEL SITIO DE LA CIUDAD DE MALLORCA, CELEBRADA EN LA REAL EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1929

 

 HoH

12 (215 x 155)

 

 

Escuela Tipográfica Provincial, Palma,

1930

Munar Oliver, Gaspar

LES ORDES RELIGIOSES A MALLORCA. Compendiosa història de la seva obra dins aquesta diòcesi fins a l'any de la seva exclaustració, 1835

 

 H

74 (215 x 155)

 

Revista Lluch

Imp. Católica Lux, Palma,

1935

Munar Oliver, Gaspar

CEREMONIAL DE LA PRIMERA COMUNION para uso de las parroquias de Mallorca. Texto Castellano y mallorquín

 

 Pas

39 (170 x 120)

 

 

Imprenta Mn. Alcover, Palma

1938

Munar Oliver, Gaspar

LA MORAL PROFESIONAL DEL ABOGADO

 

 Mo

106 (190 x 130)

 

 

Palma,

1939

Munar Oliver, Gaspar

UN APOSTOL DE LAS BALEARES. El P. Jaime Rosselló de la Congregación de Misioneros de los SS.CC.

 

 B

220 (210 x 160)

 

 

Imp. SS.CC. Palma,

1942

Munar Oliver, Gaspar

DEVOCION DE MALLORCA A LA ASUNCION

 

 HRp

453 (220 x 155)

 

 

Imp. SS. Corazones, Palma,

1950

Munar Oliver, Gaspar

LA SIBILA EN MALLORCA

 

 H

13 (160 x 110)

Opuscles nadalencs

 

Imp. SS.CC. Palma,

1950

Munar Oliver, Gaspar

PASTORELLS DE BETLEM

 

 H

8 (160 x 110)

Opuscles nadalencs

 

 Imp. SS.CC. Palma,

1951

Munar Oliver, Gaspar

GOIGS MALLORQUINS DE NADAL

 

 HF

30 (160 x 110)

Opuscles nadalencs

 

Imp. SS.CC. Palma,

1953

Munar Oliver, Gaspar

DEVOCION DE MALLORCA A LA PURISIMA

 

 HRp

 51 (160 x 110)

Opuscles nadalencs

 

Imp. SS.CC. Palma,

1954

Munar Oliver, Gaspar

LES FESTES DE NADAL A LA SEU DE MALLORCA (Transcripció i notes)

 

 H

30 (160 x 110)

Opuscles nadalencs

 

Imp. SS.CC. Palma,

1956

Munar Oliver, Gaspar

MONETARIO ROMANO DE D. FERNANDO TRUYOLS MORELL

 

259 (200 x 140)

 

 

Imp. SS.CC. Palma,

1956

Munar Oliver, Gaspar

ITINERARI D'UN PELEGRÍ MALLORQUÍ QUI PASSÀ  A  BETLEM LES FESTES DE NADAL DE 1672

 

 H

19 (160 x 110)

Opuscles nadalencs

 

Imp. SS.CC. Palma,

1957

Munar Oliver, Gaspar

VILLANCICOS DE NAVIDAD EN LA CATEDRAL DE MALLORCA

 

 LF

25 (160 x 110)

Opuscles nadalencs

 

Imp. SS.CC. Palma,

1958

Munar Oliver, Gaspar

PASTORELLS DE NADAL. Pastorells de Na Rebeca i Na Sussanna

 

 LF

16 + 16 (facsímil) (160 x 110)

Opuscles nadalencs

 

Imp. SS.CC. Palma,

1959

Munar Oliver, Gaspar

L'ANTIC RITUAL MALLORQUÍ (Portada, Ricard Janer)

 

 HLi

35 (160 x 110)

Opuscles nadalencs

 

Imp. SS.CC. Palma,

1961

Munar Oliver, Gaspar

MISAL SEGUN EL USO DE LA SANTA IGLESIA DE MALLORCA, IMPRESO EN VENECIA, AÑO 1506

 

 HLi

41 (160 x 110)

Opuscles nadalencs

 

Imp. SS.CC. Palma,

1962

Munar Oliver, Gaspar

EL ANTIGUO BREVIARIO MAIORICENSE

 

 HLi

32 (160 x 110)

Opuscles nadalencs

 

Imp. SS.CC. Palma,

1963

Munar Oliver, Gaspar

LIBRE DE LES COSTITUCIONS DEL MONESTIR DE SENTA MARGARIDA EN LACIUTAT DE MALORQUES (Portada, Ricard Janer)

 

 H

65 (160 x 110)

Opuscles nadalencs

 

Imp. SS.CC. Palma,

1964

Munar Oliver, Gaspar

LA CONGREGACION DE MISIONEROS DE LOS SDOS. CORAZONES DE JESUSY DE MARIA (MALLORCA)

 

 E

47 (240 x 170)

 

 

Imp. SS.CC. Palma,

1965

Munar Oliver, Gaspar

PARROQUIA Y SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE LA SALUD DE LA VILLA DE MARIA

 

 H

15 (240 x 170)

 

 

Imp. SS.CC. Palma,

1965

Munar Oliver, Gaspar

EL SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE CONSOLACION (SAN JUAN)

 

 H

27 (240 x 170)

 

 

 Imp. SS.CC. Palma,

1966

Munar Oliver, Gaspar

BREVE HISTORIA DEL SANTUARIO Y COLEGIO DE NTRA. SEÑORA DE LLUC

 

 H

55 (245 x 170)

 

 

Imp. SS.CC. Palma,

1967

Munar Oliver, Gaspar

EL SANTUARIO Y COLEGIO DE NUESTRA SRA. DE MONTESION (PORRERAS) (Edició en català, 1991)

 

 H

14 (240 x 170)

 

 

Gráficas Palma. Palma,

1968

Munar Oliver, Gaspar

LOS SANTUARIOS MARIANOS DE MALLORCA

 

 HRp

495 (240 x 165)

 

Revista Lluc

Imp. SS.CC. Palma,

1968

Munar Oliver, Gaspar

LA MUNTANYA DELS TRES SANTUARIS, I. L'ERMITA DE SANT HONORAT (2  Edició, Ed. L'Àngel Pastor, 1974)

 

 H

21 (160 x 110)

Opuscles nadalencs

 

Llucmajor,

1970

Munar Oliver, Gaspar

LA MUNTANYA DELS TRES SANTUARIS, II. EL SANTUARI DE GRÀCIA (2  Edició, Ed. L'Àngel Pastor, 1974)

 

 H

25 (160 x 110)

 

 

Llucmajor,

1971

Munar Oliver, Gaspar

BREVE BIOGRAFIA DEL M. RDO. D. GABRIEL MARIANO RIBAS DE PINA. Fundador de las Hijas de la Misericordia, Terciarias Franciscanas

 

 B

83 (170 x 120)

 

 

Gráficas Miramar. Palma,

1973

Munar Oliver, Gaspar

EL SANTUARI DE NTRA. SENYORA DE CURA

 

 H

 39 (170 x 125)

 

L'Àngel Pastor

Llucmajor,

1973

Munar Oliver, Gaspar

LA MUNTANYA DELS TRES SANTUARIS

 

 H

103 (170 x 120)

 

L'Àngel Pastor

Imp. Moderna, Llucmajor,

1973

Munar Oliver, Gaspar

GUIA DEL MUSEU DE LLUC (MALLORCA) (Hay una edición en castellano)

 

18 (122 x 160)

 

Diputación Provincial de Baleares

Gráficas García, Inca,

1974

Munar Oliver, Gaspar

VISIÓ HISTÒRICA DE MIRAMAR

 

 H

243 a 225 (240 x 170)

Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, 1976 (Separata)

Editorial:     Soc. Arq. Luliana

Palma,

1976

Munar Oliver, Gaspar

M. I. D. MIGUEL MAURA MONTANER, RECTOR DEL SEMINARIO DE MALLORCA, FUNDADOR DE LA CONGREGACION... (Conferencia)

 

 B

27 (170 x 120)

 

 

Gráficas Miramar, Palma,

1977

Munar Oliver, Gaspar

D. MIGUEL MAURA Y MONTANER, RECTOR DEL SEMINARIO DE MALLORCA Y FUNDADOR DE LAS HNAS. CELADORAS DEL CULTO EUCARISTICO

 

 B

244 (210 x 130)

 

 

Gráficas Miramar, Palma,

1977

Munar Oliver, Gaspar

HISTÒRIA DE PORRERES, Vol. I (Fins al s. XVI) (En col·laboració amb Ramon Rosselló Vaquer)

 

 H

233 (240 x 170)

 

Ajuntament de Porreres - Institut d'Estudis Baleàrics

Gráficas Miramar, Palma,

1977

Munar Oliver, Gaspar

SERMÓ HISTÒRIC, PREDICAT EN LA FESTA DE SANT BARTOMEU APÒSTOL, PATRÓ DE LA VILA DE MONTUÏRI

 

 HoH

10 (215 x 137)

 

Obra Cultural de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis

Llopis, Felanitx,

1978

Munar Oliver, Gaspar

LA DEVOCIÓ DEL POBLE MALLORQUÍ A LA MARE DE DÉU (En el Centenari de la Coronació Pontifícia de la Mare de Déu de Lluc)

 

 HRp

5 a 20 (240 x 170)

Comunicació, Rev. del CETEM, Núms. 27-28, Jul-Ag 1983

 

Gràfiques Miramar, Palma,

1983

Munar Oliver, Gaspar

SINTESIS HISTORICA DE LA BIBLIOTECA BALEAR DE LA REAL DE PALMA DE MALLORCA

 

 H

87 a 90 (265 x 190)

Revista d'Estudis Baleàrics, núm. 21, Juny 1986

 

Gràfiques Miramar, Palma,

1987

Munar Oliver, Gaspar

EL SANTUARI I COL LEGI DE NTRA. DONA DE MONTISSION (PORRERES) (Separata de

 "Història de Porreres" de Munar-Rosselló)

 

 H

27 (245 x 170)

 

 

Imp. Roig, Campos,

1991

Munar Oliver, Gaspar

PREGÓ DE LES FESTES DE LA MARE DE DÉU DEL BON CAMÍ, 1984, SA CALATRAVA

 

 H

8 (200 x 138)

 

Consell Insular de Mallorca

Palma

 s/f

Munar Oliver, Gaspar

LA SANTA CASA DE LLUC (Colección de artículos publicados en la Revista Lluch)

 

 H

31 (222 x 155)

 

 

 Imp. SS. Corazones, Palma

 

Nicolau Bauzà, Josep

EL P. JUAN PERELLÓ, OBISPO DE VICH

 

 B

288 (215 x 155)

 

 

Imp. SS.CC. Palma,

1956

Nicolau Bauzà, Josep

CUANDO LLEGUE EL DOMINGO (2  Edición, Gr. Miramar, Palma, 1964)

 

 Pas

16 (145 x 110)

 

 

Gráficas Micalet. Valencia,

1962

Nicolau Bauzà, Josep

HACIA LAS ALTURAS

 

 Pas

20 (120 x 85)

 

 

Imp.-Pap. Jesús Ortega. Valencia,

1963

Nicolau Bauzà, Josep

EL SANTO CRISTO DE SÓLLER

 

 HRp

110 (215 x 160)

 

 

Imp. Mn. Alcover, Palma,

1968

Nicolau Bauzà, Josep

UN HOMBRE QUE CREYO EN EL AMOR. EL P. JOAQUIN ROSSELLÓ

 

 B

391 (215 x 160)

 

Publicaciones Misioneros de los SS. Corazones

Imp. Politécnica, Palma,

1968

Nicolau Bauzà, Josep

MISCELANEA HISTORICA DE SÓLLER (MALLORCA)

 

 H

156 (180 x 130)

 

Misioneros de los SS. Corazones

Imp. Marqués, Sóller,

1970

Nicolau Bauzà, Josep

EL LAUD UNION (Pequeña historia de un velero)